SAŽETAK PROJEKTA

Ovim istraživačkim projektom pokušat će se otkriti i razviti prirodne formulacije insekticida u suzbijanju raznih štetnika koristeći supstancije hrvatskog podrijetla i njihovog stavljanja na tržište za uporabu u poljoprivredi i srodnim djelatnostima, Nove formulacije hrvatskih prirodnih insekticida su realna osnova za mogući razvoj različitih insekticida koji će ispunjavati zahtjeve za sigurnu uporabu i učinkovitost u suzbijanju štetnika. Osim primjene u zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda nove formulacije će se, uz manje modifikacije, moći koristiti i u drugim područjima suzbijanja štetnika kao npr. javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni, zaštiti biljaka u vegetaciji, veterinarstvu te prehrambenoj industriji. Razvoj formulacija imati će osnovu u novoj tehnologiji miješanja i najprihvatljivijoj kombinaciji supstancija različitog načina djelovanja na insekte, kao npr. fizikalnom (inertna prašiva) i kemijskom (biljni ekstrakti) načinu djelovanja. Zbog zajedničkog fizikalnog i kemijskog (toksičnog) djelovanja povišena je učinkovitost na insekte u odnosu kada su iste supstancije primijenjene same. Postoji velika vjerojatnost da će složeni način djelovanja znatno usporiti pojavu rezistencije kod insekata. Budući da će sve supstancije u formulacijama biti prirodnog podrijetla i pripadat će grupi tzv. „food grade“ i/ili „organic“ supstancija, neće postojati zabrinutost o štetnim ostatcima insekticida u obrađenoj robi, na površinama i u prostoru. Prirodne supstancije u formulacijama insekticida imaju vrlo nisku, zanemarivu toksičnost i opasnost za toplokrvne organizme, stoga smatramo da će postupak registracije ovih insekticida biti ubrzan. Planira se proizvodnja ovih insekticida u Hrvatskoj jer su sve komponente u formulacijama hrvatskog podrijetla.